Stadgar Företagarföreningen Bankeryd Business Network

Version 2014-09-02

§ 1 Förening och säte

Intresseorganisationen Bankeryd Business Network är en ideell förening. Styrelsens säte är Bankeryd i Jönköping

§ 2 Syfte

Föreningens syfte är att vara en intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att medverka till den framtida utvecklingen av Bankeryd näringsliv i Jönköpings kommun. Aktuella frågor ska bedrivas i nära samarbete med näringslivsavdelningen Jönköpings kommun. Vidare ska föreningen verka för att etablera och utveckla möjligheter till samverkan medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster, information och kompetens.

§ 3 Oberoende

Föreningen är partipolitiskt oberoende.

§ 4 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1/1-31/12

§ 5 Medlemmar

Som medlem antas representanter för intresserade företag, organisationer, intressenter, aktörer som godkänner stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen och dess syften kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen.

§ 6 Styrelsens och dess verksamhet

Styrelsen ska leda och fördela arbetet i föreningen under verksamhetsåret. De skall också verkställa beslut, som tas på årsmötet. Föreningens styrelse består lämpligast av ordförande sam 6-10 ledamöter. Ordförande väljs på ett år, ledamöter på två år. Vid bildandet av föreningen väljs del av styrelsen på ett år. Till styrelsen kan väljas en till två suppleanter på ett år. Styrelsen har rätt i valda frågor att adjungera uppgift. Styrelsearvode utgår ej.

§ 7 Revisor

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs revisor på årsmötet. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 8 Valberedning

Valberedningen besår av två personer varav en är sammankallande.

§ 9 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att mötet skall vara behörigt måste all medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Motioner skall ha inkommet senast fyra veckor före årsmötet. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte.

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. Ekonomisk berättelse för förra året
 8. Revisorernas berättelse för förra året
 9. Ansvarfrihet för förra årets styrelse
 10. Val av ordförande för en tid av ett år
 11. Val av ledamöter för en tid av två år
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Medlemsavgift
 15. Inkomna motioner
 16. Årets verksamhetsplan
 17. Årets budget
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutning

§ 10 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 12 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem äger en rösträtt på årsmötet. Det vill säga en röst per företag, organisation eller annan betalande medlem.

§ 13 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgör med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal

har föreningens ordförande utslagsröst.

§ 14 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändringar av föreningens stagar om syfte (§2), stadgeändringar (§14) och upplösning (§15) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§ 15 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst 8st närvarande medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen ska föreningen skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på föreningens sista årsmöte